ค้นชื่อภูมิศาสตร์จากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย

ชื่อที่ต้องการค้น

(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าเช่น คลอง แม่น้ำ ตำบล)

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยคืออะไร?
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยเป็นหนังสือที่ราชบัณฑิตยสถานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ครอบคลุมลักษณะภูมิศาสตร์ทั้งทางด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา มีแผนที่ และภาพประกอบมาจัดทำคำอธิบายในรูปแบบของอักขรานุกรม (เรียงชื่อตามตัวอักษร)
หมายเหตุ:
ชื่อแม่น้ำและลำน้ำ ซึ่งมีคำว่า น้ำ– น้ำแม่– ลำ– เป็นคำประกอบ ได้ใช้วิสามานยนามเป็นคำตั้ง และใส่คำประกอบไว้ในวงเล็บ เช่น น้ำขุนฝาง ใช้ว่า ขุนฝาง (น้ำ–) น้ำแม่กก ใช้ว่า กก (น้ำแม่–) ลำค้างพลู ใช้ว่า ค้างพลู (ลำ–)