ตาปู ๑. เกาะ ใน ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นเกาะโขดหินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ ก.พิงกัน ไม่มีชื่อปรากฏในแผนที่เดินเรือและแผนที่บก แต่เป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีรูปร่างลักษณะแปลกตา คือ เป็นโขดหินสูงชะลูดเหนือพื้นน้ำประมาณ ๒๕ ม. ส่วนบนโปนออกและคอดกิ่วลงที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปู ก.ตะปู ก็เรียก
๒. ห้วย ใน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ ต้นน้ำเกิดจาก ข.กิ่วฤๅษี ไหลลงห้วยแม่ลอง ยาว ๔.๕ กม.