ลัดเกร็ด คลอง เป็นคลองขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารกับบ้านวัดกลางเกร็ด ที่ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ยาว ๑๖ กม. ปัจจุบันเรียกชื่อว่า แม่น้ำลัดเกร็ด